Zákazník - Spotřebitel

Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, v ostatním se řídí platným Obchodním zákoníkem, resp. v případě soukromé osoby (spotřebitele) zákonem č. 136/2002 Sb.

I. Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu pracovní oděvy a ostatní zboží na základě objednávky ze stránek internetového obchodu www.rempolyra.cz , v sortimentu, dodacích lhůtách, objednacích a cenových podmínkách zde uvedených.

2. Prodávající nenese odpovědnost za výběr druhu a množství zboží, které provedl kupující na své objednávce

3. Prodávající je oprávněn si u kupujícího jakoukoliv objednávku ověřit, případně na základě dohody s kupujícím upravit

4. Prodávající je oprávněn jakoukoliv objednávku odmítnout nebo nesplnit, a to především v případě pochybností o kupujícím, zejména týkajících se platební morálky kupujícího, nevyzvednutí dřívějších zakázek, nezaplacení kupní ceny v termínu splatnosti apod.

5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

II. Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně ceny za dopravu a expedici dle stanovených podmínek. S konečnou cenou je zákazník vyrozuměn již při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením

3. Kupující má za předem stanovených podmínek právo zrušit odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení.

4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

III. Objednávky

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.rempolyra.cz jsou považovány za závazné. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. V případě zboží vedeném skladem (označení „SKL“, „SKLK“) se k uzavření kupní smlouvy nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě, vyhradit písemné potvrzení objednávky zasláním podepsané kupní smlouvy od kupujícího. V případě zboží vyráběného na zakázku či dodávaného na objednávku (označení „ZAK“, „ZAKK“, „OBJ“, „OBJK“ nebo speciálně objednané zboží s úpravami apod. ) se kupujícímu zasílá k potvrzení kupní smlouva, pokud není ve vzájemně uzavřené „Dlouhodobé kupní smlouvě“ (dále jen „DLKS“) uvedeno jinak

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží, a to včetně expedičních a dopravních nákladů zde uvedených - pokud není ve vzájemně uzavřené DLKS nebo v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

IV. Zrušení objednávky, vrácení nebo výměna zboží

1. Kupující má právo zrušit odeslanou objednávku nebo vrátit zboží či požádat o jeho výměnu do 14 dnů od doručení bez udání důvodu, a to pouze v tom případě, pokud se jedná o zboží držené u prodávajícího skladem (označení „SKL“, „SKLK“). Výměna nebo vrácení tohoto zboží je možné jen za předpokladu, že zboží bude vráceno v originálním balení, nebude poničeno, špinavé nebo používáno. Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie dokladu o zaplacení (např.útržek z dobírkové nebo balíkové složenky, daňový doklad apod.). Po kontrole vrácené zásilky prodávající vrátí kupujícímu peníze neprodleně zpět (bankovním převodem nebo složenkou).

2. Kupující má právo zrušit nebo změnit odeslanou objednávku i v případě zboží objednaného na zakázku (označení „ZAK“, „ZAKK“ nebo speciálně objednané zboží s úpravami apod.), avšak je povinen zaplatit prodávajícímu dosud vzniklé celkové náklady zakázky (materiál, práce, režie) povýšené o 10% - a to do 17 dnů od zaslání vyčíslení (faktury). Kupující v tomto případě předem souhlasí se smluvním penále 1% za každý den prodlení s platbou a bere na vědomí, že případné vrácení faktury (případně uplatňovaný pokus o smír či rozporování vyčíslení na faktuře) nemá odkladný účinek na požadovanou platbu ani na smluvní penále.

3. Vrácené zboží je kupující povinen zasílat výhradně doporučeně a pojištěné, prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození. Vrácení zboží kupujícím formou dobírky nebude přijato

4. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává

b) změnila se výrazným způsobem cena

c) zboží je momentalně doprodáno

V případě, že tato situace nastane, se prodávající zavazuje, že bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).

V. Ochrana osobních údajů

1. Kupující si je plně vědom toho, že svou registrací výslovně souhlasí , aby prodávající zpracovával (shromažďoval, používal) kupujícím poskytnutá osobní data pro plnění objednávek a ke svým marketingovým účelům. Tento souhlas uděluje kupující prodávajícímu až do odvolání.

2. Veškerá data kupujícího, sdělena při objednávkách zboží, jsou považována jako důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou partnerů zajištujících distribuci a platební styk, kterými mohou být např. banky, pošta, dopravní společnosti apod. (sdělení jména a adresy dodání).

3. Prodávající prohlašuje, že s osobními údaji kupujícího bude nakládáno v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a budou použity pouze pro interní potřebu k obchodním a marketingovým účelům.

VI. Dodání zboží

1. Místem plnění je adresa sídla (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího uvedené při registraci, neuvede-li kupující do objednávky místo jiné nebo zvolí-li si osobní odběr na provozovně.

2. Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí nebo jeho předání prvému dopravci k přepravě pro kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho fyzickým převzetím a zaplacením celé kupní ceny. Do té doby je kupující povinen řádně zboží převzít a chránit proti škodě

3. Ke každé zásilce je přiložen dodací list, v případě dodání na dobírku i daňový doklad - prodávající je plátcem DPH.

VII. Dodací lhůty

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží v co nejkratší možné době po doručení platné objednávky prostřednictvím e-shopu, případně po převzetí objednávky v tištěné podobě (fax, pošta).

2. Dodací lhůta se skládá s expediční a doručovací lhůty. Expediční lhůta je doba od přijetí (popř. potvrzení) objednávky k předání objednaného zboží přepravci. Doručovací lhůta je doba, za kterou přepravce doveze objednané zboží kupujícímu a může být rozdílná podle typu přepravy (PPL, expresní balíková služba, pošta, smluvní nákladová přeprava apod.).

3. V případě zboží, které je běžně vedeno skladem (označení „SKL“, „SKLK“) se expediční lhůta pohybuje od 1 pracovního dne do 2 týdnů.

4. V případě zboží, které je objednáno na zakázku (označení „ZAK“, „ZAKK“) se expediční lhůta běžně pohybuje od 4 do 6 týdnů.

5. V případě zboží, které je objednáno na zakázku se speciálními úpravami (např.s logem nebo z jiných než nabízených materiálů apod.), se expediční lhůta stanovuje individuálně a je uvedena na kupní smlouvě.

6. Výše uvedené dodací lhůty jsou pouze orientační a v případě zakázek jsou upřesněny na kupních smlouvách.

7. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události nebo okolnosti, které nemůže ovlivnit. O delší dodací lhůtě bude kupující neprodleně informován.

8. Objedná-li si kupující najednou více druhů zboží s různě dlouhou expediční lhůtou, vyhrazuje si prodávající právo zásilku dle dostupnosti objednaného zboží rozdělit na částečná plnění, pokud není výslovně předem dohodnuto jinak.

VIII. Obaly

1. Veškeré výrobky distribuované prodávajícím na trh jsou plněny do obalů, které jsou v souladu se zákonem č.477/2001Sb. podmínky tohoto zákona řeší za naší společnost „Smlouva o sdruženém plnění“ uzavřená se společností EKO-KOM, číslo smlouvy KS200240003043.

IX. Nebezpečí škody na zboží

1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo přepravce.

X. Platební podmínky, ceny

1. Platba za objednané zboží bude uskutečněna dle typu zákazníka:

a) Jednotlivec - soukromá osoba:

- platba v hotovosti při převzetí zboží
(u zboží vedené skladem, „SKL“, SKLK“)

- platba předem – zálohová faktura
(při objednání zboží na zakázku)

b) Firma – právnický subjekt (konečný zákazník nebo prodejce OOPP):

- platba v hotovosti při převzetí zboží

- platba předem – zálohová faktura ( při objednání zboží na zakázku, u nových zákazníků nebo u zákazníků s problematickou platební morálkou apod.)

- na fakturu se splatností 17 dní

V jednotlivých a výjimečných případech mohou být platební podmínky v kupní smlouvě dohodnuty odlišně

2. Základní ceny jednotlivých výrobků jsou uvedeny přímo u objednávaných výrobků a pro výrobky běžně vedené skladem (označení „SKL“, „SKLK“) se jejich základní cena již nemění. U výrobků na zakázku (označení „ZAK“, ZAKK“) jsou uvedené základní ceny platné pouze při odebrání předem stanoveného minimálního množství. Pokud není na objednávce dosaženo tohoto minimálního množství, potom se k ceně výrobku připočítávají zakázkové přirážky. Objednávkový systém automaticky přepočítává celou objednávku kupujícího a sám již zohledňuje zakázkové přirážky jakožto i přiznané množstevní slevy, cenu za balné, dopravu apod.

3. Pokud kupující požaduje zboží na zakázku s úpravami, nápisy , logem apod., jsou cena a dodací podmínky stanoveny individuálně v cenové nabídce, kterou mu prodávající na základě jeho poptávky zašle. Formulář pro zadání poptávky je zde k dispozici ke stažení.

4. Celý systém zakázkových přirážek, slev, dopravného, balného apod. je podrobně popsán v oddělení „Cenové podmínky“ (Příloha č.1) a je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

5. V případě zařazení kupujícího do systému mezi registrované a autorizované prodejce OOPP se pro něj při přihlášení do systému e-shopu přiřadí velkoobchodní ceny a cenové podmínky platné pro velkoobchodníky, které jsou uvedeny pod menu „Velkoobchod“ (Příloha č.2) a jsou zpřístupněny pouze pro registrované prodejce.

XI. Záruka

1. Prodávající poskytuje záruku na jednotlivá zboží specifikovaná ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu.

2. V případě, kdy kupujícím je právnická osoba, řídí se nároky kupujícího ze záruky za jakost režimem obchodního zákoníku.

3. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem k obsluze nebo všeobecnými zásadami; na závady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu výrobku; na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním; neodborným nebo nepřiměřeným zacházením; provozem za jiných než výrobcem stanovených podmínek, resp.za neobvyklých podmínek; fyzickým poškozením; na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň,voda apod. ); povětrnostními vlivy; poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem; nadměrným mechanickým opotřebením apod.

4. Zboží lze užít jen k účelům uvedeným v návodech k použití.

5. V případě, kdy kupujícím je soukromá osoba (spotřebitel), řídí se nároky kupujícího dle zákona č. 136/2002 Sb., kterým se mění občanský zákoník.

6. Záruční doba spotřebního zboží je 24 měsíců. Za vadu je považováno to, co neodpovídá kvalitativnímu vymezení zboží, jež vyplývá z kupní smlouvy. Naopak nelze za vadu považovat případ, kdy výrobek doslouží v důsledku užití či běžného opotřebení úměrného délce a způsobu užívání. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou, umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (obsahující jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo právnické osoby nebo bydliště fyzické osoby). Prodávající může poskytnout záruku přesahující rozsah záruční doby stanovené v zákoně, v záručním listu prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena. Je-li to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listu vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky, jež z ní plynou. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena. Kupující může požadovat výměnu věci nebo výměnu součásti věci pouze není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné.

XIII. Reklamace zboží

1. Při reklamacích zboží se prodávající řídí platnými právními předpisy

2. Reklamační řád je uveden v oddělení „Reklamační řád“ (Příloha č.3) a je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

XIV. Ostatní

1. Prodávající a kupující berou na vědomí, že tato smlouva (všeobecné obchodní podmínky) je uzavírána pomocí komunikačních prostředků na dálku, s čímž obě smluvní strany vyjadřují svůj bezpodmínečný souhlas.

2. Prodávající a kupující se za použití ustanovení. § 262, odstavec 1), zákona č.513/1991Sb (Obchodního zákoníku) dohodli, že není-li v těchto podmínkách výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti výše uvedeným obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanoveními v § 409 a následujícími.

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.listopadu 2007.


OBCHODNÍ PODMÍNKY - Nákupní řád

Zákazník - Prodejce, distributor (velkoobchod)

Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, v ostatním se řídí platným Obchodním zákoníkem, resp. v případě soukromé osoby (spotřebitele) zákonem č. 136/2002 Sb.

I. Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu pracovní oděvy a ostatní zboží na základě objednávky ze stránek internetového obchodu www.rempolyra.cz , v sortimentu, dodacích lhůtách, objednacích a cenových podmínkách zde uvedených.

2. Prodávající nenese odpovědnost za výběr druhu a množství zboží, které provedl kupující na své objednávce

3. Prodávající je oprávněn si u kupujícího jakoukoliv objednávku ověřit, případně na základě dohody s kupujícím upravit

4. Prodávající je oprávněn jakoukoliv objednávku odmítnout nebo nesplnit, a to především v případě pochybností o kupujícím, zejména týkajících se platební morálky kupujícího, nevyzvednutí dřívějších zakázek, nezaplacení kupní ceny v termínu splatnosti apod.

5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

II. Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně ceny za dopravu a expedici dle stanovených podmínek. S konečnou cenou je zákazník vyrozuměn již při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením

3. Kupující má za předem stanovených podmínek právo zrušit odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení.

4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

III. Objednávky

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.rempolyra.cz jsou považovány za závazné. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. V případě zboží vedeném skladem (označení „SKL“, „SKLK“) se k uzavření kupní smlouvy nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě, vyhradit písemné potvrzení objednávky zasláním podepsané kupní smlouvy od kupujícího. V případě zboží vyráběného na zakázku či dodávaného na objednávku (označení „ZAK“, „ZAKK“, „OBJ“, „OBJK“ nebo speciálně objednané zboží s úpravami apod. ) se kupujícímu zasílá k potvrzení kupní smlouva, pokud není ve vzájemně uzavřené „Dlouhodobé kupní smlouvě“ (dále jen „DLKS“) uvedeno jinak

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží, a to včetně expedičních a dopravních nákladů zde uvedených - pokud není ve vzájemně uzavřené DLKS nebo v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

IV. Zrušení objednávky, vrácení nebo výměna zboží

1. Kupující má právo zrušit odeslanou objednávku nebo vrátit zboží či požádat o jeho výměnu do 14 dnů od doručení bez udání důvodu, a to pouze v tom případě, pokud se jedná o zboží držené u prodávajícího skladem (označení „SKL“, „SKLK“). Výměna nebo vrácení tohoto zboží je možné jen za předpokladu, že zboží bude vráceno v originálním balení, nebude poničeno, špinavé nebo používáno. Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie dokladu o zaplacení (např.útržek z dobírkové nebo balíkové složenky, daňový doklad apod.). Po kontrole vrácené zásilky prodávající vrátí kupujícímu peníze neprodleně zpět (bankovním převodem nebo složenkou).

2. Kupující má právo zrušit nebo změnit odeslanou objednávku i v případě zboží objednaného na zakázku (označení „ZAK“, „ZAKK“ nebo speciálně objednané zboží s úpravami apod.), avšak je povinen zaplatit prodávajícímu dosud vzniklé celkové náklady zakázky (materiál, práce, režie) povýšené o 10% - a to do 17 dnů od zaslání vyčíslení (faktury). Kupující v tomto případě předem souhlasí se smluvním penále 1% za každý den prodlení s platbou a bere na vědomí, že případné vrácení faktury (případně uplatňovaný pokus o smír či rozporování vyčíslení na faktuře) nemá odkladný účinek na požadovanou platbu ani na smluvní penále.

3. Vrácené zboží je kupující povinen zasílat výhradně doporučeně a pojištěné, prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození. Vrácení zboží kupujícím formou dobírky nebude přijato

4. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává

b) změnila se výrazným způsobem cena

c) zboží je momentálně doprodáno

V případě, že tato situace nastane, se prodávající zavazuje, že bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).

V. Ochrana osobních údajů

1. Kupující si je plně vědom toho, že svou registrací výslovně souhlasí , aby prodávající zpracovával (shromažďoval, používal) kupujícím poskytnutá osobní data pro plnění objednávek a ke svým marketingovým účelům. Tento souhlas uděluje kupující prodávajícímu až do odvolání.

2. Veškerá data kupujícího, sdělena při objednávkách zboží, jsou považována jako důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou partnerů zajištujících distribuci a platební styk, kterými mohou být např. banky, pošta, dopravní společnosti apod. (sdělení jména a adresy dodání).

3. Prodávající prohlašuje, že s osobními údaji kupujícího bude nakládáno v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a budou použity pouze pro interní potřebu k obchodním a marketingovým účelům.

VI. Dodání zboží

1. Místem plnění je adresa sídla (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího uvedené při registraci, neuvede-li kupující do objednávky místo jiné nebo zvolí-li si osobní odběr na provozovně.

2. Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí nebo jeho předání prvému dopravci k přepravě pro kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho fyzickým převzetím a zaplacením celé kupní ceny. Do té doby je kupující povinen řádně zboží převzít a chránit proti škodě

3. Ke každé zásilce je přiložen dodací list, v případě dodání na dobírku i daňový doklad - prodávající je plátcem DPH.

VII. Dodací lhůty

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží v co nejkratší možné době po doručení platné objednávky prostřednictvím e-shopu, případně po převzetí objednávky v tištěné podobě (fax, pošta).

2. Dodací lhůta se skládá s expediční a doručovací lhůty. Expediční lhůta je doba od přijetí (popř. potvrzení) objednávky k předání objednaného zboží přepravci. Doručovací lhůta je doba, za kterou přepravce doveze objednané zboží kupujícímu a může být rozdílná podle typu přepravy (PPL, expresní balíková služba, pošta, smluvní nákladová přeprava apod.).

3. V případě zboží, které je běžně vedeno skladem (označení „SKL“, „SKLK“) se expediční lhůta pohybuje od 1 pracovního dne do 2 týdnů.

4. V případě zboží, které je objednáno na zakázku (označení „ZAK“, „ZAKK“) se expediční lhůta běžně pohybuje od 4 do 6 týdnů.

5. V případě zboží, které je objednáno na zakázku se speciálními úpravami (např.s logem nebo z jiných než nabízených materiálů apod.), se expediční lhůta stanovuje individuálně a je uvedena na kupní smlouvě.

6. Výše uvedené dodací lhůty jsou pouze orientační a v případě zakázek jsou upřesněny na kupních smlouvách.

7. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události nebo okolnosti, které nemůže ovlivnit. O delší dodací lhůtě bude kupující neprodleně informován.

8. Objedná-li si kupující najednou více druhů zboží s různě dlouhou expediční lhůtou, vyhrazuje si prodávající právo zásilku dle dostupnosti objednaného zboží rozdělit na částečná plnění, pokud není výslovně předem dohodnuto jinak.

VIII. Obaly

1. Veškeré výrobky distribuované prodávajícím na trh jsou plněny do obalů, které jsou v souladu se zákonem č.477/2001Sb. podmínky tohoto zákona řeší za naší společnost „Smlouva o sdruženém plnění“ uzavřená se společností EKO-KOM, číslo smlouvy KS200240003043.

IX. Nebezpečí škody na zboží

1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo přepravce.

X. Platební podmínky, ceny

1. Platba za objednané zboží bude uskutečněna dle typu zákazníka:

a) Jednotlivec - soukromá osoba:

- platba v hotovosti při převzetí zboží
(u zboží vedené skladem, „SKL“, SKLK“)

- platba předem – zálohová faktura
(při objednání zboží na zakázku)

b) Firma – právnický subjekt (konečný zákazník nebo prodejce OOPP):

- platba v hotovosti při převzetí zboží

- platba předem – zálohová faktura ( při objednání zboží na zakázku, u nových zákazníků nebo u zákazníků s problematickou platební morálkou apod.)

- na fakturu se splatností 17 dní

V jednotlivých a výjimečných případech mohou být platební podmínky v kupní smlouvě dohodnuty odlišně

2. Základní ceny jednotlivých výrobků jsou uvedeny přímo u objednávaných výrobků a pro výrobky běžně vedené skladem (označení „SKL“, „SKLK“) se jejich základní cena již nemění. U výrobků na zakázku (označení „ZAK“, ZAKK“) jsou uvedené základní ceny platné pouze při odebrání předem stanoveného minimálního množství. Pokud není na objednávce dosaženo tohoto minimálního množství, potom se k ceně výrobku připočítávají zakázkové přirážky. Objednávkový systém automaticky přepočítává celou objednávku kupujícího a sám již zohledňuje zakázkové přirážky jakožto i přiznané množstevní slevy, cenu za balné, dopravu apod.

3. Pokud kupující požaduje zboží na zakázku s úpravami, nápisy , logem apod., jsou cena a dodací podmínky stanoveny individuálně v cenové nabídce, kterou mu prodávající na základě jeho poptávky zašle. Formulář pro zadání poptávky je zde k dispozici ke stažení.

4. Celý systém zakázkových přirážek, slev, dopravného, balného apod. je podrobně popsán v oddělení „Cenové podmínky“ (Příloha č.1) a je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

5. V případě zařazení kupujícího do systému mezi registrované a autorizované prodejce OOPP se pro něj při přihlášení do systému e-shopu přiřadí velkoobchodní ceny a cenové podmínky platné pro velkoobchodníky, které jsou uvedeny pod menu „Velkoobchod“ (Příloha č.2) a jsou zpřístupněny pouze pro registrované prodejce.

XI. Dopravné a balné

1. Objednané zboží se kupujícímu zasílá balíkovou přepravní službou. Dopravné se účtuje ve výši 98Kč bez DPH za balík. Při objednání zboží v hodnotě nad 8000Kč bez DPH se dopravné neúčtuje.

2. Dopravné a balné může být měněno v průběhu celého roku a to vždy k prvnímu dni v měsíci.

XII. Záruka

1. Prodávající poskytuje záruku na jednotlivá zboží specifikovaná ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu.

2. V případě, kdy kupujícím je právnická osoba, řídí se nároky kupujícího ze záruky za jakost režimem obchodního zákoníku.

3. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem k obsluze nebo všeobecnými zásadami; na závady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu výrobku; na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním; neodborným nebo nepřiměřeným zacházením; provozem za jiných než výrobcem stanovených podmínek, resp.za neobvyklých podmínek; fyzickým poškozením; na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň,voda apod. ); povětrnostními vlivy; poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem; nadměrným mechanickým opotřebením apod.

4. Zboží lze užít jen k účelům uvedeným v návodech k použití.

5. V případě, kdy kupujícím je soukromá osoba (spotřebitel), řídí se nároky kupujícího dle zákona č. 136/2002 Sb., kterým se mění občanský zákoník.

6. Záruční doba spotřebního zboží je 24 měsíců. Za vadu je považováno to, co neodpovídá kvalitativnímu vymezení zboží, jež vyplývá z kupní smlouvy. Naopak nelze za vadu považovat případ, kdy výrobek doslouží v důsledku užití či běžného opotřebení úměrného délce a způsobu užívání. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou, umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (obsahující jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo právnické osoby nebo bydliště fyzické osoby). Prodávající může poskytnout záruku přesahující rozsah záruční doby stanovené v zákoně, v záručním listu prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena. Je-li to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listu vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky, jež z ní plynou. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena. Kupující může požadovat výměnu věci nebo výměnu součásti věci pouze není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné.

XIII. Reklamace zboží

1. Při reklamacích zboží se prodávající řídí platnými právními předpisy

2. Reklamační řád je uveden v oddělení „Reklamační řád“ (Příloha č.3) a je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

XIV. Ostatní

1. Prodávající a kupující berou na vědomí, že tato smlouva (všeobecné obchodní podmínky) je uzavírána pomocí komunikačních prostředků na dálku, s čímž obě smluvní strany vyjadřují svůj bezpodmínečný souhlas.

2. Prodávající a kupující se za použití ustanovení. § 262, odstavec 1), zákona č.513/1991Sb (Obchodního zákoníku) dohodli, že není-li v těchto podmínkách výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti výše uvedeným obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanoveními v § 409 a následujícími.

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.listopadu 2007.


OBCHODNÍ PODMÍNKY - Nákupní řád

Zákazník - Firma

Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, v ostatním se řídí platným Obchodním zákoníkem, resp. v případě soukromé osoby (spotřebitele) zákonem č. 136/2002 Sb.

I. Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu pracovní oděvy a ostatní zboží na základě objednávky ze stránek internetového obchodu www.rempolyra.cz , v sortimentu, dodacích lhůtách, objednacích a cenových podmínkách zde uvedených.

2. Prodávající nenese odpovědnost za výběr druhu a množství zboží, které provedl kupující na své objednávce

3. Prodávající je oprávněn si u kupujícího jakoukoliv objednávku ověřit, případně na základě dohody s kupujícím upravit

4. Prodávající je oprávněn jakoukoliv objednávku odmítnout nebo nesplnit, a to především v případě pochybností o kupujícím, zejména týkajících se platební morálky kupujícího, nevyzvednutí dřívějších zakázek, nezaplacení kupní ceny v termínu splatnosti apod.

5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

II. Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně ceny za dopravu a expedici dle stanovených podmínek. S konečnou cenou je zákazník vyrozuměn již při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením

3. Kupující má za předem stanovených podmínek právo zrušit odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení.

4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

III. Objednávky

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.rempolyra.cz jsou považovány za závazné. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. V případě zboží vedeném skladem (označení „SKL“, „SKLK“) se k uzavření kupní smlouvy nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě, vyhradit písemné potvrzení objednávky zasláním podepsané kupní smlouvy od kupujícího. V případě zboží vyráběného na zakázku či dodávaného na objednávku (označení „ZAK“, „ZAKK“, „OBJ“, „OBJK“ nebo speciálně objednané zboží s úpravami apod. ) se kupujícímu zasílá k potvrzení kupní smlouva, pokud není ve vzájemně uzavřené „Dlouhodobé kupní smlouvě“ (dále jen „DLKS“) uvedeno jinak

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží, a to včetně expedičních a dopravních nákladů zde uvedených - pokud není ve vzájemně uzavřené DLKS nebo v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

IV. Zrušení objednávky, vrácení nebo výměna zboží

1. Kupující má právo zrušit odeslanou objednávku nebo vrátit zboží či požádat o jeho výměnu do 14 dnů od doručení bez udání důvodu, a to pouze v tom případě, pokud se jedná o zboží držené u prodávajícího skladem (označení „SKL“, „SKLK“). Výměna nebo vrácení tohoto zboží je možné jen za předpokladu, že zboží bude vráceno v originálním balení, nebude poničeno, špinavé nebo používáno. Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie dokladu o zaplacení (např.útržek z dobírkové nebo balíkové složenky, daňový doklad apod.). Po kontrole vrácené zásilky prodávající vrátí kupujícímu peníze neprodleně zpět (bankovním převodem nebo složenkou).

2. Kupující má právo zrušit nebo změnit odeslanou objednávku i v případě zboží objednaného na zakázku (označení „ZAK“, „ZAKK“ nebo speciálně objednané zboží s úpravami apod.), avšak je povinen zaplatit prodávajícímu dosud vzniklé celkové náklady zakázky (materiál, práce, režie) povýšené o 10% - a to do 17 dnů od zaslání vyčíslení (faktury). Kupující v tomto případě předem souhlasí se smluvním penále 1% za každý den prodlení s platbou a bere na vědomí, že případné vrácení faktury (případně uplatňovaný pokus o smír či rozporování vyčíslení na faktuře) nemá odkladný účinek na požadovanou platbu ani na smluvní penále.

3. Vrácené zboží je kupující povinen zasílat výhradně doporučeně a pojištěné, prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození. Vrácení zboží kupujícím formou dobírky nebude přijato

4. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává
b) změnila se výrazným způsobem cena
c) zboží je momentálně doprodáno

V případě, že tato situace nastane, se prodávající zavazuje, že bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).

V. Ochrana osobních údajů

1. Kupující si je plně vědom toho, že svou registrací výslovně souhlasí , aby prodávající zpracovával (shromažďoval, používal) kupujícím poskytnutá osobní data pro plnění objednávek a ke svým marketingovým účelům. Tento souhlas uděluje kupující prodávajícímu až do odvolání.

2. Veškerá data kupujícího, sdělena při objednávkách zboží, jsou považována jako důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou partnerů zajištujících distribuci a platební styk, kterými mohou být např. banky, pošta, dopravní společnosti apod. (sdělení jména a adresy dodání).

3. Prodávající prohlašuje, že s osobními údaji kupujícího bude nakládáno v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a budou použity pouze pro interní potřebu k obchodním a marketingovým účelům.

VI. Dodání zboží

1. Místem plnění je adresa sídla (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího uvedené při registraci, neuvede-li kupující do objednávky místo jiné nebo zvolí-li si osobní odběr na provozovně.

2. Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí nebo jeho předání prvému dopravci k přepravě pro kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho fyzickým převzetím a zaplacením celé kupní ceny. Do té doby je kupující povinen řádně zboží převzít a chránit proti škodě

3. Ke každé zásilce je přiložen dodací list, v případě dodání na dobírku i daňový doklad - prodávající je plátcem DPH.

VII. Dodací lhůty

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží v co nejkratší možné době po doručení platné objednávky prostřednictvím e-shopu, případně po převzetí objednávky v tištěné podobě (fax, pošta).

2. Dodací lhůta se skládá s expediční a doručovací lhůty. Expediční lhůta je doba od přijetí (popř. potvrzení) objednávky k předání objednaného zboží přepravci. Doručovací lhůta je doba, za kterou přepravce doveze objednané zboží kupujícímu a může být rozdílná podle typu přepravy (PPL, expresní balíková služba, pošta, smluvní nákladová přeprava apod.).

3. V případě zboží, které je běžně vedeno skladem (označení „SKL“, „SKLK“) se expediční lhůta pohybuje od 1 pracovního dne do 2 týdnů.

4. V případě zboží, které je objednáno na zakázku (označení „ZAK“, „ZAKK“) se expediční lhůta běžně pohybuje od 4 do 6 týdnů.

5. V případě zboží, které je objednáno na zakázku se speciálními úpravami (např.s logem nebo z jiných než nabízených materiálů apod.), se expediční lhůta stanovuje individuálně a je uvedena na kupní smlouvě.

6. Výše uvedené dodací lhůty jsou pouze orientační a v případě zakázek jsou upřesněny na kupních smlouvách.

7. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události nebo okolnosti, které nemůže ovlivnit. O delší dodací lhůtě bude kupující neprodleně informován.

8. Objedná-li si kupující najednou více druhů zboží s různě dlouhou expediční lhůtou, vyhrazuje si prodávající právo zásilku dle dostupnosti objednaného zboží rozdělit na částečná plnění, pokud není výslovně předem dohodnuto jinak.

VIII. Obaly

1. Veškeré výrobky distribuované prodávajícím na trh jsou plněny do obalů, které jsou v souladu se zákonem č.477/2001Sb. podmínky tohoto zákona řeší za naší společnost „Smlouva o sdruženém plnění“ uzavřená se společností EKO-KOM, číslo smlouvy KS200240003043.

IX. Nebezpečí škody na zboží

1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo přepravce.

X. Platební podmínky, ceny

1. Platba za objednané zboží bude uskutečněna dle typu zákazníka:

a) Jednotlivec - soukromá osoba:

- platba v hotovosti při převzetí zboží
(u zboží vedené skladem, „SKL“, SKLK“)
- platba předem – zálohová faktura
(při objednání zboží na zakázku)

b) Firma – právnický subjekt (konečný zákazník nebo prodejce OOPP):

- platba v hotovosti při převzetí zboží
- platba předem – zálohová faktura ( při objednání zboží na zakázku, u nových zákazníků nebo u zákazníků s problematickou platební morálkou apod.)
- na fakturu se splatností 17 dní

V jednotlivých a výjimečných případech mohou být platební podmínky v kupní smlouvě dohodnuty odlišně

2. Základní ceny jednotlivých výrobků jsou uvedeny přímo u objednávaných výrobků a pro výrobky běžně vedené skladem (označení „SKL“, „SKLK“) se jejich základní cena již nemění. U výrobků na zakázku (označení „ZAK“, ZAKK“) jsou uvedené základní ceny platné pouze při odebrání předem stanoveného minimálního množství. Pokud není na objednávce dosaženo tohoto minimálního množství, potom se k ceně výrobku připočítávají zakázkové přirážky. Objednávkový systém automaticky přepočítává celou objednávku kupujícího a sám již zohledňuje zakázkové přirážky jakožto i přiznané množstevní slevy, cenu za balné, dopravu apod.

3. Pokud kupující požaduje zboží na zakázku s úpravami, nápisy , logem apod., jsou cena a dodací podmínky stanoveny individuálně v cenové nabídce, kterou mu prodávající na základě jeho poptávky zašle. Formulář pro zadání poptávky je zde k dispozici ke stažení.

4. Celý systém zakázkových přirážek, slev, dopravného, balného apod. je podrobně popsán v oddělení „Cenové podmínky“ (Příloha č.1) a je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

5. V případě zařazení kupujícího do systému mezi registrované a autorizované prodejce OOPP se pro něj při přihlášení do systému e-shopu přiřadí velkoobchodní ceny a cenové podmínky platné pro velkoobchodníky, které jsou uvedeny pod menu „Velkoobchod“ (Příloha č.2) a jsou zpřístupněny pouze pro registrované prodejce.

XI. Dopravné a balné

1. Objednané zboží se kupujícímu zasílá balíkovou přepravní službou. Dopravné se účtuje ve výši 98Kč bez DPH za balík. Při objednání zboží v hodnotě nad 8000Kč bez DPH se dopravné neúčtuje.

2. Dopravné a balné může být měněno v průběhu celého roku a to vždy k prvnímu dni v měsíci.

XII. Záruka

1. Prodávající poskytuje záruku na jednotlivá zboží specifikovaná ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu.

2. V případě, kdy kupujícím je právnická osoba, řídí se nároky kupujícího ze záruky za jakost režimem obchodního zákoníku.

3. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem k obsluze nebo všeobecnými zásadami; na závady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu výrobku; na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním; neodborným nebo nepřiměřeným zacházením; provozem za jiných než výrobcem stanovených podmínek, resp.za neobvyklých podmínek; fyzickým poškozením; na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň,voda apod. ); povětrnostními vlivy; poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem; nadměrným mechanickým opotřebením apod.

4. Zboží lze užít jen k účelům uvedeným v návodech k použití.

5. V případě, kdy kupujícím je soukromá osoba (spotřebitel), řídí se nároky kupujícího dle zákona č. 136/2002 Sb., kterým se mění občanský zákoník.

6. Záruční doba spotřebního zboží je 24 měsíců. Za vadu je považováno to, co neodpovídá kvalitativnímu vymezení zboží, jež vyplývá z kupní smlouvy. Naopak nelze za vadu považovat případ, kdy výrobek doslouží v důsledku užití či běžného opotřebení úměrného délce a způsobu užívání. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou, umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (obsahující jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo právnické osoby nebo bydliště fyzické osoby). Prodávající může poskytnout záruku přesahující rozsah záruční doby stanovené v zákoně, v záručním listu prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena. Je-li to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listu vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky, jež z ní plynou. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena. Kupující může požadovat výměnu věci nebo výměnu součásti věci pouze není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné.

XIV Reklamace zboží

1. Při reklamacích zboží se prodávající řídí platnými právními předpisy

2. Reklamační řád je uveden v oddělení „Reklamační řád“ (Příloha č.3) a je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

XV. Ostatní

1. Prodávající a kupující berou na vědomí, že tato smlouva (všeobecné obchodní podmínky) je uzavírána pomocí komunikačních prostředků na dálku, s čímž obě smluvní strany vyjadřují svůj bezpodmínečný souhlas.

2. Prodávající a kupující se za použití ustanovení. § 262, odstavec 1), zákona č.513/1991Sb (Obchodního zákoníku) dohodli, že není-li v těchto podmínkách výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti výše uvedeným obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanoveními v § 409 a následujícími.

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.listopadu 2007.

Volejte a pište!

ŘEMPO Lyra, s.r.o. - Olomouc

Prodejna:
Pondělí - Pátek: 7:00- 15:30

+420 585 312 582

prodej@rempolyra.cz

Sem pište své dotazy a připomínky

ŘEMPO Lyra, s.r.o. - Ostrava

Prodejna:
Pondělí - Pátek: 7:00- 15:00

+420 737 207 542

prodej.ostrava@rempolyra.cz

Sem pište své dotazy a připomínky

Zůstaňme v kontaktu!

Nenechte si ujít novinky a akční nabídky.